SONY VPL-FX500L
 • โปรเจคเตอร์คุณภาพสูงที่มีการออกแบบให้เข้ากับทุกสถานที่ พร้อมด้วย ECO Mode ช่วยประหยัดพลังงาน
 • ด้วยระบบ Twin Lamp ทำให้มีความสว่างสูงตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 8,000 ชั่วโมง
 • ความสว่าง 7,000 Lumens
 • ความละเอียดระดับ XGA (1024 x 768 pixel)
 • Contrast  2,500 : 1
 • สามารถฉายได้ขนาด 40 - 600 นิ้ว
   
 

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องโปรเจคเตอร์ 

 • เครื่องโปรเจคเตอร์ชนิด 1 เลนส์ 3 LCD Panelประเภท (BrightEra) x 3 แผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า  0.99 นิ้ว
 • มีความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า  7,000 lumens
 • แสดงภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ความละเอียดได้ไม่น้อยกว่าระดับ XGA (1024 x 768 Pixels)
 • Contrast ไม่น้อยกว่า 2,500:1
 • มีเมนูการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
 • สามารถฉายภาพได้ขนาดไม่น้อยกว่า  40–600 นิ้ว
 • อายุหลอดภาพยาวนานไม่น้อยกว่า 8,000 ชั่วโมง
 • มีเลนส์ Standard สามารถปรับแต่ง และเลื่อนตำแหน่งของภาพได้ (Shift) ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่เลือกใช้
 • มีระบบการปรับความเหลื่อมของจุดภาพ (Pixel) โดยอัตโนมัติ Smart APA(Auto Pixel Alignment)
 • มีระบบแก้ไขความผิดเพี้ยนจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมูได้ ( Keystone Distortion) ไม่น้อยกว่า +/-30 องศา
 • สามารถต่อเชื่อมสัญญาณคอมพิวเตอร์ได้ 3ช่องสัญญาณ  (1 ช่อง Analog RGB D-sub 15PIN /1 ช่อง DVI Digital / 1 ช่อง 5 BNC Component)รวมถึง MonitorOut RGB D-sub 15 pin 1ช่อง เป็นอย่างน้อย
 • มีระบบหยุดค้างสัญญาณภาพ  (Freeze) และระบบปิดภาพชั่วคราว (Picture Muting)
 • มีช่องต่อสัญญาณเพื่อการควบคุมชนิด RS-232C
 • มีช่องต่อสัญญาณ RJ45 เพื่อควบคุมการทำงานผ่านระบบ NETWORK
 • น้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน  20 กิโลกรัม
 • ใช้หลอดภาพชนิด Twin-Lamp
 • มีเลนส์ที่ใช้สามารถใช้ฉายภาพได้ตามระยะที่ต้องการ
 • ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ
 • ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการมีอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (เอกสารตัวจริง)
   
 
 

Copy Right © 2016 T-Sign Solution Co.,Ltd. All Rights Reserved.