SONY RM-BR300
  • อุปกรณ์ควบคุมการหมุนของกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
  • สามารถต่อเพือ่ควมคุมกล้องได้
  • มีช่องสัญญาณ RS-232C/ VISCA
  • มี Joy stick เพื่อใช้ควบุคมกล้อง
   
 
   
 
 

Copy Right © 2016 T-Sign Solution Co.,Ltd. All Rights Reserved.