SONY VPL-DX140
 • โปรเจคเตอร์คุณภาพสูงน้ำหนักเบา 2.5 กิโลกรัม
 • ปุ่มกด ECO Mode ที่ตัวเครื่องและรีโมทเพื่อเลือกประหยัดพลังงาน
 • ความสว่าง 3,200 Lumens
 • ความละเอียดระดับ WXGA ( 1,024x768 ) Pixel
 • ค่า Contrast 2,500 : 1
 • สามารถฉายภาพที่ขนาด 30-300 นิ้ว
 • มีช่องสัญญาณชนิด HDMI
   
 

เครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ VPL-DX140 Data Projector

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องโปรเจคเตอร์ขนาด 3,200 lm ระดับ XGA

 • เครื่องโปรเจคเตอร์ชนิด 1เลนส์ 3 LCD Panel ขนาดไม่ต่ำกว่า 0.63นิว (15มิลลิเมตร) ? มีความละเอียดของ LCD Panel ทั้ง หมด 2,359,296 (1024 x 768 x 3) จดุ ภาพ (Pixels)
 • ความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า 3,200 lm
 • หลอดความสว่างแบบ Ultra high pressure mercury lamp กำลัง 210W
 • สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ความละเอียดระดับ XGA (1024 x 768)
 • มี Contrast ไม่น้อยกว่า 2500 : 1
 • มีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายควบคุมการทำงานของโปรเจคเตอร์สามารถซูมภาพได้ไม่น้อยกว่า 1.3 เท่า
 • ผู้ใช้งานสามารถเปลียนภาษาการใช้งานของเมนูในเครื่องได้ไม่น้อยกว่า 23ภาษา รวมทั้ง ภาษาไทย และอังกฤษ 
 • เครื่องโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพขนาด 30นิ้ว จนถึง 300 นิ้ว ได้มีระบบการฉายแบบประหยัดพลังงาน (ECO mode)
 • หลอดภาพสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 7,000 ชั่วโมง
 • มีระบบแก้ไขความผิดเ้พี้ยนจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone Adjustment)+/-20องศา ได้ทั้ง Manual และ Auto
 • สามารถเลือกการฉายภาพได้ 6รูปแบบดังนี้ Dynamic, Standard, Presentation, Blackboard, Game และ Cinema
 • มีระบบ Direct Power On สามารถเปิดเครื่องได้ทันที เมือมีกระแสไฟจ่ายเข้าตัวเครืองโปรเจคเตอร์มีระบบการป้องกันการใช้งาน และการโจรกรรมโดย

                               ระบบตั้ง ค่ารหัส (Password) ในการใช้งานเครื่อง

                               ระบบล็อกการกดปุ่มบนตัวเครื่่อง อนุญาติให้เจ้าของเครื่องเท่านัน ทีใช้งานได ้

 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า    : RGB Mini D-sub 15 pin 1ช่อง : HDMI 1ช่อง : Video 1ช่อง : Audio input
 • มีลำโพง 1 W
 • รองรับสัญญาณ NTSC,PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/60p และ1080/50p
 • รองรับระบบ  สี NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M และ PAL-N 
   
 
 

Copy Right © 2016 T-Sign Solution Co.,Ltd. All Rights Reserved.