SONY VPL-EX221
 • โปรเจคเตอร์คุณภาพสูงทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ปุ่มกด ECO Mode ที่ตัวเครื่องและรีโมทเพื่อเลือกประหยัดพลังงาน
 • ความสว่าง 2,700 Lumens
 • ความละเอียดระดับ XGA ( 1024 x 768 ) Pixel
 • ค่า Contrast 3,000 : 1
 • สามารถฉายภาพที่ขนาด 30-300 นิ้ว
 • มีช่องสัญญาณชนิด HDMI USB LAN
   
 

 

เครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ VPL-EX221 Data Projector

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องโปรเจคเตอร์ขนาด 2,700 lm ระดับ XGA

 • เครื่องโปรเจคเตอร์ชนิด 1เลนส์ 3 LCD Panel ขนาดไม่่่ต่ำกว่า 0.63 นิ้ว (16 มิลลิเมตร) 
 • มีความละเอียดของ LCD Panel ทั้งหมด 2,359,269 (1024 x 768 x 3) จดุภาพ (Pixels)
 • ความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า 2,700 lm
 • หลอดความสว่างแบบ Ultra high pressure mercury lamp กำลัง210 W
 • สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ความละเอียดระดับ XGA (1024 x 768)
 • มี Contrast ไม่น้อยกว่า 3000 : 1
 • มีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องโปรเจคเตอร ์
 • สามารถซูมภาพได้ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า และมีการซูมแบบดิจิตอล 4เท่า
 • ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาการใช้งานของเมนูในเครื่องได้ไม่น้อยกว่า 23 ภาษา รวมทั้ง ภาษาไทย และอังกฤษ 
 • เครื่องโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพขนาด 30 นิ้ว จนถึง 300 นิ้ว ได้  มีระบบการฉายแบบประหยัดพลังงาน (ECO mode)
 • หลอดภาพสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 7,000 ชั่วโมง 
 • มีระบบแก้ไขความผิดเพี้ยนจอภาพสี่เหลียมคางหมู (Keystone Adjustment)+/-20องศา ได้ทั้ง Manual และ Auto 
 • สามารถเลือกการฉายภาพได้ 6 รูปแบบ ดังนี้ Dynamic, Standard, Presentation, Blackboard, Game และ Cinema
 • มีระบบ Direct Power On สามารถเปิดเครื่องได้ทันที เมือมีกระแสไฟจ่ายเข้าตัวเครื่องโปรเจคเตอร ์
 • มีระบบการป้องกันการใช้งาน และการโจรกรรมโดย

                        ระบบตั้ง ค่ารหัส (Password) ในการใช้งานเครื่อง

                        ระบบล็อกการกดปุ่มบนตัวเครื่อง อนุญาติให้เจ้าของเครื่องเท่านั้น ทีใช้งานได ้

 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า : RGB Mini D-sub 15 pin 2 ช่อง : S-Video 1 ช่อง : HDMI 1 ช่อง : Composite Video 1 ช่อง
 • ช่องสัญญาณออก : RGB Mini D-sub 15 pin 1 ช่อง 
 • ช่องต่อเพือควบคุมสัญญาณชนิด RS-232C อย่างน้อย 1 ช่อง 
 • รองรับการส่งภาพคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ Network และสามารถแสดงผลได้สูงสุด 4 ภาพ
 • มีช่องต่อ RJ45 เพีอเชื่อมต่อระบบเครือข่าย อย่างน้อย 1 ช่อง 
 • รองรับการอ่านไฟล์ภาพ JPEG, Bitmap, PNG, GIF และ TIFF เพือแสดงผลภาพผ่านช่องต่อ USB ได้ 
 • รองรับสัญญาณ NTSC,PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/60p และ1080/50
 •  รองรับระบบสี  NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M และ PAL-N 
   
 
 

Copy Right © 2016 T-Sign Solution Co.,Ltd. All Rights Reserved.